BALLET AND FANTASY

A mish-mash of ballet, fandoms, books and politics. Enjoy!

Olesya Novikova and Vladimir Shklyarov in Raymonda. :)
  • 23 March 2013
  • 158